I. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu o nazwie bezkomentarza.eu polegającego na nieodpłatnym oglądaniu materiałów audiowizualnych przez widzów indywidualnych oraz zawierania umów licencyjnych i nieodpłatnego przyznawania certyfikatów licencyjnch. 

II. Regulamin, o którym mowa w pkt.1 udostępniony jest Użytkownikowi za pośrednictwem portalu bezkomentarza.eu w formie, która umożliwia bezproblemowe odczytanie i interpretowanie jego zapisów.

III. Definicje:
1. “Portal” to  portal  bezkomentarza.eu.
2. "Udostępniający" to Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o.; 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21; KRS: 0000377009; NIP: 525-000-77-09 - właściciel Portalu.
3. "Użytkownik" to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która: indywidualnie ogląda Notację, nabywa licencję do Notacji czy jej fragmentu lub otrzymuje nieodpłatnie certyfikat licencyjny do notacji czy jej fragmentu za pośrednictwem Portalu, której siedziba jest na terenie Polski, Unii Europejskiej lub poza jej granicami.
4. “Notacja” to materiał audiowizualny upubliczniony przez Udostępniającego celem
nieodpłatnego oglądania oraz korzystania zgodnie z warunkami umowy licencyjnej lub certyfikatu licencyjnego przez Użytkownika.
5."Wyszukiwarka" to podstawowe narzędzie wspierające Użytkownika w wyszukiwaniu Notacji stanowiących zasób Portalu.
6. “Formularz kontaktowy” to formularz, znajdujący się w zakładce “Kontakt”, który służy do korespondencji Użytkownika z Udostępniającym w celu podzielenia się opinią czy wrażeniem po obejrzeniu Notacji lub służący do podjęcia działań objętych niniejszym Regulaminem Użytkownika.
7. “Umowa licencyjna” to umowa Udostępniającego z producentami, reżyserami, autorami  nowych filmów czy organizatorami odpłatnych pokazów filmowych, którzy zachcą wykorzystać Notację w swojej pracy zarobkowej.
8. “Certyfikat licencyjny” to dokument  przyznawany nieodpłatnie uczniom, studentom czy pedagogom chcącym wykorzystać całą Notację lub jej fragment do celów innych niż zarobkowe.

IV. Postanowienia ogólne:
1. Odwiedzenie portalu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
2. Indywidualne oglądanie na dowolnym sprzęcie Notacji w całości lub we fragmentach jest nieodpłatne.
3. Zbiorowe oglądanie Notacji w całości lub we fragmentach jest możliwe po zawarciu z Udostępniającym Umowy licencyjnej, której warunki są negocjowane w zależności od liczby uczestników  pokazu jeśli będzie odpłatny.
4. Zapytanie w sprawie pokazu opisanego w punkcie III.3 Użytkownik składa przy pomocy Formularza kontaktowego lub w innej formie zapewniającej dotarcie zapytania do  Udostępniającego. W przypadku pokazu innego niż przy pomocy internetu przekazanie pliku multimedialnego odbywa się w formie zapisanej w licencji.
5. Zapytanie w sprawie nabycia licencji do Notacji czy jej fragmentu Użytkownik składa przy pomocy Formularza kontaktowego lub w innej formie zapewniającej dotarcie zapytania do Udostępniającego.
6. Nabycie licencji uzależnione jest od długości Notacji czy jej fragmentu, pól eksploatacji oraz czasu trwania licencji.
7. Certyfikat liecencjyjny do Notacji czy jej fragmentu przyznawany jest Użytkownikowi przez Udostępniającego nieodpłatnie.
8. Zapytanie w sprawie przyznania certyfikatu licencyjnego do Notacji czy jej fragmentu Użytkownik składa przy pomocy Formularza kontaktowego lub w innej formie zapewniającej dotarcie zapytania do  Udostępniającego.
9. Uzgodnione warunki nieodpłatnego przekazania pliku multimedialnego zapisane będą w certyfikacie licencji zawierającym celu jego wykorzystania.
10. Przygotowanie treści licencji i certyfikatu licencyjnego jest nieodpłatne i leży po stronie Udostępniającego.
11. Koszt przygotowania pliku multimedialnego do przekazania Użytkownikowi negocjowany jest indywidualnie i zapisany będzie w treści licencji lub certyfikatu licencyjnego.
12. Wyszukiwarka służy Użytkownikowi do wyboru Notacji do indywidualnego oglądania poprzez wpisanie roku, tagu lub słów kluczowych, np. nazwiska.
13. Wyszukiwarka i formularz kontaktowy służą również Użytkownikowi do wyboru Notacji czy jej fragmentu celem nabycia licencji lub otrzymymania certyfikatu licencyjnego.
14. Do Formularza kontaktowego, działalności Udostępniającego oraz fukcjonowania Portalu mają zastosowanie odpowiednie  zapisy Ustaw:
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
15. Do każdej Notacji lub jej fragmentu odnoszą się następujące obostrzenia:
- zabronione jest samodzielne kopiowanie,
- zabronione jest zamieszczanie na innych portalach,
- zabronione jest wykonywanie zdjęć filmowych,
- zabroniony jest jakikolwiek obrót bez zgody Udostępniającego
- zabronione jest przechowywanie w jakielkolwiek formie bez zgody Udostępniającego.
16. W przypadku nie respektowania przez Użytkownika postanowień punktu 15, Udostępniający ma prawo powiadomić stosowne służby i urzędy celem wyegzekwownia od Użytkownika zadośćuczynienia za powstałe naruszenia niniejszego Regulaminu.
17. Dozwolone jest dla każdego momentu Notacji wykonywanie screenshot'a i użytkowanie go do wszelkich celów: nienaruszających godności osobistej, nierasistowskich, niepolitycznych, niezarobkowych oraz nienaruszających interesu i dobrego imienia Udostępniającego.
18. Udostępniający zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na Portalu.

V. Udostępniający oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich i majątkowych do wszystkich zamieszczonych na Portalu Notacji.

VI. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na Portalu.

Nasi partnerzy